Αλίκαμπος Αποκορώνου

Αλίκαμπος Αποκορώνου

Wednesday, June 29, 2011

Εν Χανίοις.........


"Εν Χανίοις και εν τω κατά την λεωφόρον Δραγούμη 1 δικηγορικώ Γραφείω του κ. Ιωσήφ Λεκανίδου, όπου κληθείς μετέβην σήμερον την εικοστήν εβδόμην του μηνός Ιουνίου ημέραν Σάββατον του χιλιοστού εννεακοστού εικοστού έτους ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Χανίων....."


No comments: